L.k.k.t.
A Kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata

    folyóiratok   » L.k.k.t.
  » L.k.k.t.  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 
 


 
 
Untitled Document

Lk.k.t. 1. szám - Letölthető PDF

 

Egyed Emese: Láthatóvá tenni

 

KOHLHAAS-TÖRTÉNETEK

Vincze Hanna Orsolya: Szó és te(st/tt). Egy lócsiszár virágvasárnapja: három olvasat

Láng Zsolt: Szó és test. Kohlhaas Mihály története

Nagy S. Attila: A szubjektum terepe. Kleist novellája és Sütő drámája

Selyem Zsuzsa: Kohlhaas, hol történsz? Metafora és képlet három Kohlhaas-történetben

 

Lövétei Lázár László versei (Társas út, A részlet hatalma)

 

Karl Heinz Bohrer: Búcsú – A mindig már elmúlt reflexiós alakzata (Goethe, Nietzsche, Baudelaire)

Karol Janicki: A szavak zsarnokságáról

 

Sein Ármin: A kedvről (próza)

 

KÉPÍRÁS

Pethő Ágnes: Ekphraszisz a filmvásznon. Jean-Luc Godard és Peter Greenaway fény-képei

 

KITÉRŐ

Tristram Shandy margináliák

 

Török Ervin: „Ah”-ot mondani. Beszédaktusok Vörösmarty Csongor és Tündéjében

Berszán István: Beszédaktus, gesztikuláció, iterabilitás

 

Gál Attila versei (Virtuál, A képromboló)

 

Dánél Mónika: A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában

Lőrincz Csongor: Folytonosság vagy ismétlés? (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)

 

INKLUZÍV

„Tudják, mit? Sétáljunk egyet.” Embertudományok másutt és minálunk (interjú Szilágyi N. Sándorral)

 

 

Lk.k.t. 2. szám - Letölthető PDF

 

(GARRACIONALIZMUS)

Egy lemúr vallomásai

Dánél Mónika: A név mint katakrézis. Garaczi László: Mintha élnél

Vincze Hanna Orsolya: Tényfékezés

Gál Andrea: Mintha ottragadnál a forgóajtóban

Zsigmond Andrea: A pantomimes mozdulatai

Megyaszai Kinga: Mint(h)a vagy labirintus

Berszán István: Poéntika és lemúrszeansz

 

Karácsonyi Zsolt versei (Szvijaszk, Felhőben a hattyú)

 

KONTEXTEK

Hans-Georg Gadamer: A költészet helye a hegeli esztétika rendszerében és a művészet múltjellegének kérdése

Karlheinz Stierle: Esztétikai tapasztalat a történeti tudat korszakában

 

KÉPÍRÁS

Orosz Judit: Önreflexivitás irodalomban és filmben. Weöres Sándor: PsychéBódy Gábor: Nárcisz és Psyché

Füzi Izabella: Szöveg és értelmezés: beszéd- és olvasásmódok különbözőségei (Nyelvhasználatbeli kérdések Parti Nagy Lajos Rókatárgy alkonyatkorcímű versében)

 

LETÉRŐ. Pantagruel margináliák

Gagyi Ágnes: „Petőfi” és az „alföld”

 

Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae. A tűz és a víz állatai (regényrészlet)

 

Virginás Andrea: Kánonkonstellációk

Vida Gábor: A Sinistra meg az Érsek. Széljegyzetek Bodor Ádám két könyvéhez

 

INKLUZÍV

„Megoldás igazából.” Tamás Gáspár Miklós a nemzetállamról és a globalizációról

 

 

Lk.k.t. 3–4. szám Letölthető PDF

 

Paul Celan : Versek. (Ford. Schein Gábor)

 

AZ ÚTITÁRS

Mártonffy Marcell: „Idegen voltam és befogadtatok.” A történelem látóhatára és az idegen eljövetele: Máté 25,31-46

Czintos Emese: A kettősműfaj poétikája. Az Exemplum mirabile diskurzusai

Forgács Péter: Színház a zsidó hagyományban

Jonathan L. Sherwood: Másképp, mint tanúskodni, avagy miképpen tanúsít a tanúságtétel?

Virginás Andrea: Önazonos ismétlések és iterációs momentumok a Saulus-ban

Megyaszai Kinga: A tér időbeliesülése Mészöly Miklós Saulus című szövegében

 

József Attila: Winternacht (ford. Báthori Csaba)

 

Lőrincz Csongor: Allegorizáció és jelcserélgetés József Attilánál

Gál Andrea: Szonett és vécékagyló. Tandon minimalista verseinek interpretációjáról

 

Ted Hughes: Versek. (Ford. Báthori Csaba)

 

ÁTTÉRŐ. Parti Nagy-margináliák

 

KONTEXTEK

Daniel Mendelsohn: Nem egy eszményi férj. Euripidész Alkésztisz-e Ted Hughes fordításában

Gabriel Liiceanu: Sebastian, monfrère

CorinBraga: A román posztmodernizmus. Csatározás egy fogalom körül.81

 

Adrian Otoiu: Riadó, Portraites. (Ford. Nagy Koppány Zsolt)

 

KÉPÍRÁS

Szilágyi Zsófia: Mit rajzol a vers?

 

Beck Zoltán: kékpingvin

 

Ármeán Otília: Él-hal. A 141. mondat retorikájának olvasása

Milián Orsolya: „S hogy ki másolja le ezt a palimpszesztet?” A Tűzföld hava verseiről

 

INKLUZÍV

Írás, különbség, átmenet. Beszélgetés Tatár Györggyelzsidó és keresztény gondolkodásmód viszonyáról

A vörös tehén hamva. Beszélgetés Horváth Leventével zsidó és keresztény gondolkodásmód viszonyáról

 

 

Lk.k.t. 5. szám - Letölthető PDF

 

TÖRTÉNETIRODALOM

Gábor Csilla: Tudományos elméből írt tudós szövegek. Retorikai hagyományok és a reneszánsz kor magyar irodalma

Bálint Emese: Társadalmi szabályozás a kora újkori Magyarországon

Czintos Emese: Műfaj és ideológia viszonya a levél műfajában. Az Eurialus és Lucretiaszerelmes levelei

Luffy Katalin: Tények metamorfózisa: „kórkép” a XVII. században. Komáromi Cs. György: Pestis pestise

Tóth Zsombor: Domus daedali. Megjegyzések a narratio historica, fikció és valóság relációjában történő problematizálásához, a XVI–XVII. századi magyarországi latin nyelvű történetírásban

Vincze Hanna Orsolya: Önéletírás, tények, toposzok

 

Caius Licinius Calvus: CXIV. verse (a modenai pergamenekből) (ford. Kovács András Ferenc)

 

Török Ervin: Történelem az irodalomban - irodalom a történelemben? Háy János: Dzsigerdilen, Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története

 

Jánk Károly: A kertész; A kalóz

 

KONTEXTEK

Claude Bremond–Jaques Le Goff–Jean-Claude Schmitt: Az „exemplum” (ford. Simon Mónika)

A. Knittel–I. K. Kording: Himnusz (ford. Megyaszai Kinga)

Mihail Sebastian: Napló 1935–1944 (ford. Saszet Ágnes)

 

KÉPÍRÁS

Farmati Anna: A liturgikus kódexek kép- és szövegvilága

 

RÁTÉRŐ

Heltai-remake

 

Vincze Kata Zsófia: A beleszólás retorikája Pázmány Péter Felelet című hitvitázó iratának kritikai kiadásában

Páll Zita: Melyben még továbbírja (Lövétei Lázár László: Távolságtartás)

 

INKLUZÍV

Másként is beszélni. Horváth Andor egyetemről, fordításról

 

 

Lk.k.t. 6. szám - Letölthető PDF

 

AVANTGÁRD POSZT

GünterFigal: A felvilágosodás válsága – szabadságfilozófia és nihilizmus mint a modernség történelemlogikai előfeltételei (ford. Lőrincz Csongor)

Deréky Pál: A történeti magyar avantgárd irodalom (1915–1930) és az ún. magyar neoavantgárd irodalom (1960–1975) kutatásának újabb fejleményei

Müllner András: Egy visszatérő-gyakorlat. A Magyar Műhely Erdély Miklós-számáról.

Joanne Richardson: Az ellen-dokumentumfilm esztétikája (ford. Czintos Emese)

Szilágyi Júlia: Nicu Ilfoveanu, a szemtanú

 

Rock Around the Neo-avantgarde. Beszélgetés a Magyar Műhely szerkesztőivel

 

Kemenes Géfin László: A betűírás halála utáni írás 8; Kőkorszakos eredmények

 

Számozott mondatok egy Harmonia caelestis-könyv életéből

 

Máthé Zsolt: A „kifejezhetetlen tényező” az Iskola a határon szövegében

 

Miklosich: P.s.

 

KONTEXTEK

Claude Karnoouh: Az avantgardok vége és a piac győzelme. Esztétikai érték és társadalmi érték a késő-modernitás korában (ford. Horváth Andor)

Ion Pop: Gellu Naum, avagy költészettel az irodalom ellen (ford. Kolumbán Kinga)

 

GelluNaum: Vaktükör, [szeretkezem égek szabadságot], [hol vasco de gama szimatol cubákot], [de vasco de gama itt utas csupán] (versek; ford. Saszet Ágnes)

 

KÉPÍRÁS

Sz. Molnár Szilvia: A képversértés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban

Sándor Katalin: Vizuális költészet és/mint az újrafelhasználás poétikája. Géczi János „olvasása”

 

Vitéz György: Családi körszelet (vers)

 

ELTÉRŐ

András Sándor: Az avantgárdról

 

Gagyi Ágnes: Kérdés az örök kérdéshez (Mészáros András: A transzcendencia lehelete –A szerelem időiségéről)

 

INKLUZÍV

„Egy-egy nyelv is.” Marius Tabacuval beszélget Virginás Andrea

 

 

Lk.k.t. 7–8. szám - Letölthető PDF

 

ROMANTIKA(-)ALLEGÓRIÁK

Percy Bysshe Shelley: Az életről (ford. Fogarasi György)

Percy Bysshe Shelley: A szerelemről (ford. Fogarasi György)

Fogarasi György: Amit Shelley „életnek” nevez

Andrzej Warminski: Hegel / Marx: a tudat és az élet (ford. Fogarasi György)

 

Dankuly Csaba: Schizo, Amikor a kígyó önnön farkába harap,Megpróbálom elmagyarázni, Lekoptatási idő, Privát főzt, Addig viszont

 

Füzi Izabella: Az eredet alakzata és a nyelv lehetőségei

Török Ervin: A széttagolás mint kompozicionális elv.A tapasztalat fogalmai a Csongor és Tündében

Paul de Man: A romantikus kép intencionális struktúrája (ford. Füzi Izabella)

Z. Kovács Zoltán: „Mérlegelés” és/vagy megértés. A Gondolatok a könyvtárban(történeti) (olvasásának) allegorikusságáról

Mesterházy Balázs: Szimbólum, fenomenalizáció, ismétlés.A tükröződés problematikája Goethe egy korai költeményében (vázlat)

Láng Zsolt: Egy zsebkendő megtisztítása

 

ELÁGAZÓ

Darabos Enikő: Szerelmes vagyok

Silló Jenő: „Nem az árnyék a szürke házfalon.”Hans Christian Andersen Az árnyék című történetének olvasata

Wackenroder: Néhány szó az általánosságról, a toleranciáról és az emberszeretetrőla művészetben. Tiszteletreméltó ősünk, Albrecht Dürer emlékére. Két csodálatosnyelvről és titokzatos erejükről. Hogyan szemléljük helyesen a Föld nagy művészeinekalkotásait, és hogyan fordítsuk ezeket a lélek épülésére

 

Bacsó Béla: Friedrich Schlegel és a filológia

S. Varga Pál: Friedrich Schlegel bécsi előadásai és a magyar nemzeti irodalomhagyományközösségi paradigmája

Dánél Móna: Az irónia mint a megértés fel(-)adott (kettős) arca

 

Varga Mátyás: K. in...?, Hogy élj! – Pour quetuvives!, A szavak ébredése – L’éveil des mots

 

BrianFriel: Fordítások – 1. felvonás (ford. Mihálycsa Erika)

DeclanKiberd: Friel fordít (ford. Mihálycsa Erika)

Szilágyi Júlia: Egy fordítva olvasó feljegyzései

 

INKLUZÍV

A határok utazása. Kibédi Varga Áronnal Berszán István beszélget

Új egyetem vagy új tudás? Yehuda Elkanával Szilágyi Mihály beszélget

 

 

Lk.k.t. 9. szám - Letölthető PDF

 

17 TÉZIS AZ EROTIKÁRÓL

 

Kommentárok:

Ármeán Otília: Transzformációk

Demény Péter: Ha álmom újra fölvet

Vincze Kata Zsófia: A kis misztérium

Láng Zsolt: [Kommentár]

Nagy Imola: Erotika helyett

Kelemen Attila: [Fatál]

 

Lázáry René Sándor: Abiság (vers)

Beczássy Mária: Dávid (vers)

Jacques Lacan: Bevezetés és válasz Jean Hyppolite előadására Freud A tagadásáról (Incze Éva fordítása)

Darabos Enikő: A másik határain, vagy még azon is túl… Az erotika mint negatív teológia

Vincze Hanna Orsolya: A szubjektum mint stratéga. Szubjektum és szubjektivációA szexualitás történetében

 

Balázs Imre József: Gomb a gombhoz, Nem olyan észrevétlen (versek)

Hazai Attila: BuiaKingdom (színjáték)

 

Milián Orsolya: Az erotika írása, avagy az írás erotikája (NabokovLolitájáról)

Vincze Kata Zsófia: A megjátszhatóság rítusai a Temetés olvasása közben

Ármeán Otília: Érintések forgataga. A Jules és Jim mint kaleidoszkóp

Selyem Zsuzsa: Semmi vigasz. A test történetei az Egy nőben

 

BrianFriel: Fordítások – 2. és 3. felvonás (Mihálycsa Erika fordítása)

 

INTRODUCERE

Kováts Ilona: Bevezetés a szépirodalomba. Címszavak Esterházy Péter könyvéhez

Szabó Enikő: Posztmagyarposztmodernposztpornóposzt lovag gráfia

 

INKLUZÍV

Óra előtt. Szegő Katalinnal Selyem Zsuzsa beszélget

 

 

Lk.k.t. 10. szám - Letölthető PDF

 

Regényidő

Ingrid Geist: Az idő vésete a szövegekben (ford. Saszet Ágnes)

Claude Karnoouh: Történelem vagy regény. Széljegyzetek Paul Ricoeur Idő és elbeszélés című könyvéhez (ford. Incze Éva)

 

Fazakas Attila: Alceste hangján, Clov ligetiben, Firenzei törmelék (versek)

 

Areopagos

Berszán István:Többidejű tartamok. Vonatkoztatási rendszerek – Beszélgetés a könyvtárudvaron (Müller Ádámfizikussal Berszán István beszélget)

Időutazások – etika és/vagy történetiség. Passzusok egy krónikus vitából(Berszán István és Török Ervin beszélgetése)

 

Kontextek

Samuel Weber: A posztumusz incidens. Élő közvetítés (ford. Török Ervin)

Gregory S. Jay: Paul de Man és az irodalomtörténet szubjektuma(Ford. Füzi Izabella)

 

Sebestyén Rita: Júlia Demi-plié (színjáték)

 

Át-újra

Ármeán Otília: Miért fordítunk? Újra?

Marcel Proust: Swann. Első rész. Combray I./1 (ford. Horváth Andor)

 

 

Lk.k.t. 11. szám - Letölthető PDF

 

A válogatás szempontjairól (Dánél Mónika – Kelemen Pál)

 

KONTEXTEK

Bacsó Béla: Az ész nevetségességéről. Joachim Ritter Über das Lachen írásához

Joachim Ritter: A nevetésről (Ford. Kelemen Pál)

Helmuth Plessner: A sírás és a nevetés eredete (Ford. Kelemen Pál)

Georg Cristoph Lichtenberg: Centifoliumstultorum – Bolondságok

Karl heinz Stierle: Útban a város esztétikája felé (Ford. Kékesi Zoltán)

 

NEVETŐK

Pálinkás György: (Nevetni nevetni nevetni)

Dánél Mónika: „A Bölcs félve nevet.”

Keszeg Anna: A vidám dolgok vidám dolgai,avagyHonoré de Balzac Lajos királnak ő vidám dolgai

 

Székely Csaba: KikaPARÓsDI, Avagy (trav-) ezt is, pastiche

 

Török Dalma: Közelítések Karinthy Frigyes Mennyei Riportcímű regényéhez

Balázs Imre József: Nevetéskultúra és a korai magyar avantgárd irodalom

Selyem Zsuzsa: A humor kettős mozgása. Vágni, hasadni

„Belenézve egyik szememmel a másikba...” Válogatás a K. Jakab Antal vezette Levélváltás című rovatból

 

KÉPÍRÁS

Király Hajnal: A búsképű lovagok esete a filmmel

Lőrincz Csongor: Medialitás és diszkurzus. (Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme1800/1900)

 

Bálint István: Kikötői beszélgetések II.–III

Gazdag József: Az otthonról való bizonyosság

 

FOLYTATÁS

Marcel Proust: Swann. Első rész. Combray(Ford. Horváth Andor)

 

INKLUZÍV

Hitről és humorról (Szilágyi Ákos, Fröhlich Róbert és Zatykó László)

 

 

Lk.k.t. 12. szám - Letölthető PDF

 

 

VIRTÓPIÁK

Gagyi Ágnes: Valóra váltani a vágyat? – Technotranszcendencia

John Mishima: A fájdalommigráció előzményeinek rövid kronológiája. Fordította Kelemen Attila

Gyuris Norbert: Virtuális szövegek – a szavak digitalizált hálózata

Szabó Judit: Velence mint hiperreális tér

Daru Gabriella: A Kis Föld (a valóság helyett az egy valóság koncepciója Babits Mihály Elza pilota vagy A tökéletes társadalom című regényében)

 

MARGINÁLIÁK

HakimBay: AZ IDŐLEGESEN AUTONÓM ZÓNA. Fordította Czintos Emese

 

JánkKaroly: Orpheusz töredékek; Hommage à Mandelstam

 

Papp Attila Zsolt: Tempetőfi. senk/mi más

Tamás Etelka: Hadjárat a térben

Boné Ferenc: “Mgye” Hatalom és megértés a határon

Orbán Gyöngyi: „Az önmagát kimondó értelem felett érzett öröm”

 

PERFORMATÍV

Kerchy Anna: Nő, pornó, performansz... Annie Sprinkle. A Poszt Porno Modern Show

John G. Hanhardt: Dekollázs/Kollázs. Jegyzetek a videoműveszetújraértelmezéséhez. Fordította Győri Zsolt

 

INKLUZÍV

Az álarcos filozófus. Fordította Vincze Hanna Orsolya

 

 

Lk.k.t. 13. szám - Letölthető PDF

 

Petri György: Versek

 

Az idegen megszólalásai. Kertész Imrét Selyem Zsuzsa kérdezi

MirceaCărtărescu: Napló – részletek –... Fordította Lövétei Lázár László

 

MARGINÁLIÁK

André Malraux: Ellen-emlékiratok. Fordította Horváth Andor

Gáll Attila: Lábjegyzet-lehetőségek Malraux-hoz

László Noémi: Lecke

Darabos Enikő: „Nem gondolja, hogy az emberi faj jellegzetes ostobasága, hogy az ember azt az egyetlen életét odadobja egy eszméért?”

 

ÚJ [ÉLET] TÖRTÉNETEK

Simon Ágnes: "A világot vízcseppekben látni és láttatni" Mikrotörténelmi nézőpont IngoSchulze Simple Storys regényében

Keszeg Anna: Még egyszer az 1859-es Kazinczy-ünnepségekről

Dregus Ágnes: Az önéletrajz műfajváltozatai az 1848–1849-es szabadságharc irodalmában

T. Szabó Levente: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása és a naplóírás új poétikái. Felvezetesül Gyulay Lajos naplójához

Gyulay Lajos: Naplók

Székely Károly: Tóth Péter: Napló (1836–1842)

Egy könyv. Öt nézőpont. Öt könyv?

1. Berki Tímea: Lisznyai Kálmán. A költő és a társadalomtörténet

2. Gagyi Ágnes: Az elméleti nyelv működése

3. Török Zsuzsanna: Néhány szóban

4. Pásztori-Kupán Zsuzsanna: Lisznyai: kettősportré

5. DregusÁgnes: Életútja

 

Flann O’Brien: Úszikkétmadárban (regényrészlet). Fordította Mihálycsa Erika

Tamás Etelka: Fikció mint önéletírás

Schein Gábor: Egy átírás története (A katakrézis transzparenciája és obskuritása Füst Milán Nevetők c.mű kisregenyének változataiban)

 

26 óra után: Esterházy Pétert Selyem Zsuzsa kérdezi

 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék